Bến tàu cánh ngầm

Rất tiếc! Không tìm thấy khách sạn nào!